Vilkår

Våre salgs- og leveringsbetingelser.

Følgende vilkår, forbehold og forutsetninger er gjeldende for alle våre oppdrag for privat og næring.

Oppdragsgiver og sluttkunde er å anse som kjent med og akseptert våre følgende vilkår som beskrevet nedenfor ved oversending av oppdragsbekreftelse og/eller tilbud.

Innsigelser eller spørsmål til disse må være mottatt innen oppdragsoppstart. Forholdene er generelle og kan være uaktuelt for gjeldende oppdrag eller kunder med rammeavtaler.

 Ved arbeider etter pristilbud og fastpris:

– Avtalt kontraktssum inkluderer alle kostnader som oppmøte, transport, dokumentasjon og opprydding samt bortkjøring av avfall etter endt arbeid og er å anse som ferdig levert og montert.

– Pristilbudet forutsetter at arbeider utføres i sammenheng og i forventet mulighet for fremdrift.

-Tilbud er gyldig i 14 dager om ikke annet avtalt. Tilbud er ikke bindende for utførelse før eventuell skriftlig avtale finner sted.

– Alle fastpriser gitt i tilbud eller avtale forutsetter en minimum bestilling på 80% av beskrevet oppdragsmengde og sum.

– Vi forbeholder oss retten til å fakturere a-konto for utførte arbeider og varer satt i bestilling.

– Alle fastprisoppdrag forutsetter forventet fornuftig fremdrift og tilgjengelighet. Ventetid på grunn andre håndverkeres forsinkelse, tilgang til områder, kommunikasjons- og språkproblemer eller øvrige forsinkelser i oppdraget utenfor vår kontroll faktureres som tillegg. Ved endringer i kundens eller andre håndverkeres ønske om vårt oppmøte og videre arbeid må dette meldes senest 1 uke i forkant, utover dette forbeholdes retten til å fakturere kunden for vår ineffektive tid.

Kunde plikter å enten selv eller via hovedentreprenør å fremstille fremdriftsplan senest 3 uker før oppstart.

– Ved fastpris er reisetid, servicebil, arbeidspenger, samsvarserklæringer, miljøavgifter, materiell og fakturagebyr inkludert i fastprisen.

– Dersom kunden bestiller mere arbeider en det som er beskrevet for oppdraget, eller som LUX Elektro vurderer som inkludert i fastpris, faktureres dette som tilleggsarbeider for kundens risiko uten forhåndsvarsling.

Ved oppdrag avregnet etter medgått kostnad til arbeidstimer og materiell (ikke fastprisoppdrag):

 • Arbeidstid medregnes med enhver tid brukt på oppdraget og av montøren(e)s samt saksbehandlers arbeidsdag, inklusive tid til transport/kjøring til og fra adressen mellom kunde og vår kontoradresse samt ordrehåndtering/etterarbeid samt administrasjon. Minste påbegynte arbeidstime er 0,5t.
 • Vår minste fakturerbare arbeidstidskostnad er 2t uansett tidslengde elektriker er på arbeidsstedet.
 • Arbeider blir fakturert etter avtalte timespriser, pr. mann involvert i oppdraget.
 • Materialer blir fakturert etter veiledende priser fra våre leverandører eller det som er ansett som gjengs pris ut fra elektroinstallatør. Materialpriser kan på ingen måte sammenlignes med utsalgspriser fra parallellimportører som Elektroimportøren, Megaflis, Jula, Biltema eller lignende fysiske eller nettbaserte utsalgssteder.

– Transport-/servicebilkostnad tilkommer iht våre prislister.

– Vi forbeholder oss retten til å fakturere a-konto for utførte arbeider og varer satt i bestilling.

– Ved oppdrag der kunden besørger levering av materiell tilkommer tillegg a kr 500,- eks mva. pr time utover oppgitte timepriser. Garanti og godkjenning på utstyr besørges av kunden. Kunden innehar det fulle og hele produkt- og garantiansvar, og vi monterer kun materiell fra anerkjente leverandører samt forbeholder oss retten til å nekte å montere utstyr levert av kunde uten at dette gir rett til avslag i pris eller heving av avtale.

– Ved endringer i kundens eller andre håndverkeres ønske om vårt oppmøte og videre arbeid må dette meldes senest 2 uker i forkant, utover dette forbeholdes retten til å fakturere kunden for vår ineffektive tid og enhver annen kostnad grunnet dette.

Generelle forbehold:

– Vi forutsetter fri tilgang til parkering av kjøretøy på eiendommens parkeringsområde og at underlag er beregnet for enhver bruk av kjøretøy opptil 3,5t.

– Det er ikke medtatt (de)montering av kjøkkenmøbler, hvitevarer, baderomsinnredning eller liknende hindringer.

– Fri tilgang til arbeidsområder, ventetid for tilgang er ikke inkludert og faktureres som tillegg.

– At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.

– Eksisterende jording i anlegget kan benyttes.

– At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.).

– Arbeidene er forutsatt utført i vår normale arbeidstid 08.00-16.00.

– Bygningsmessige arbeider, graving, hulltaking over 32mm, slissing og etterflikk er ikke medtatt om ikke beskrevet eller annet er avtalt.

– Ved boring og øvrig arbeid i vegger, tak og øvrige overflater kan det forekomme avskallinger og skader i overflate som må påregnes kostet av oppdragsgiver.

– Det forutsettes at det ikke oppdages skjulte feil eller mangler bak lukkete tak/vegger/gulv etc. eller øvrige feil som ikke kan forventes å oppdages i forkant.

– At kunde oppgir korrekt informasjon ved pristilbud og befaring, kunde besørger ansvar/konsekvenser/kostnader vedrørende dette.

– At det er plass til nødvendige vern/sikringer i eksisterende sikringsskap ved behov for utvidelser, og at det er nok kapasitet på eksisterende kurser/hovedsikringer til å dekke økt effektbehov.

– Feilsøking på: forbigående jordfeil, permanent jordfeil. feil på andre deler av el-anlegget eller feil på pluggbare/tilkoblete apparater samt feil som ikke kunne påvises ved visuell befaring i anlegget tilkommer som ekstra kostnad.

– Eventuelle avgifter til nettselskapet eller deres entreprenører er ikke medregnet i prisen og kan forekomme ved behov.

– Det tas forbehold om alle forhold som følge av Force Majeure, uforutsette hendelser som krig, streik, eller andre hendelser som er utenfor vår rekkevidde og kontroll.

– Personopplysninger ifb oppdraget blir lagret hos oss og kan bli oversendt våre underleverandører og eventuelt samarbeidspartnere.

– Forhold som ikke kunne oppdages eller forutsees i forkant av oppdraget, ei heller ved befaring.

– Ved forsinkelser utover vår særskilte kontroll eller ansvar, stilles det ikke erstatningsansvar for kundens tap som følge av dette.

– Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader for produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, vil det bli fakturert oppmøte med minstepris i henhold til vår prisliste.

– LUX Elektro AS kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

 • Krav til skriftlighet ved avtale er oppfylt ved enten utsendelse av oppdragsbekreftelse eller enhver annen kommunikasjonsform der kunde bekrefter bestilling enten direkte eller ved antydning av at tilbud eller avtale er akseptert og ønskes utført.
 • Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. LUX Elektro AS står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.
 • Muntlige prisoverslag av våre ansatte er å oppfatte som uforpliktende prisantydning og er ikke bindende.
 • LUX Elektro AS kan fritt kredittvurdere våre kunder etter at avtale om oppdrag er gjort, og det forbeholdes kredittverdighet for utførelse.
 • LUX Elektro AS kan kreve bankgaranti før avtale inngås.
 • Reklamasjon eller klage skal meldes senest 5 dager etter overlevert arbeid. Utover dette gjelder norsk kjøpslov for garanti og reklamasjoner.
 • Dokumentasjon for utførte arbeider blir lastet opp i Boligmappa for privatboliger eller oversendt pr. e-post sammen med faktura om ikke annet er avtalt. Kunde innehar ansvar for at dette er mottatt og blir oppbevart på adressen.

Materialer:

– Vi forbeholder oss eiendomsretten til alt levert materiell og utstyr inntil dette i sin helhet er betalt. Ved utestående betaling forbeholder vi oss retten til demontering av utstyr på kundens eiendom uten varsel. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

– Frakt og leveringskostander kan tilkomme utover avtalte fastpriser.

– Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av LUX Elektro AS.

– Garanti og reklamasjoner er til en hver tid begrenset til vår leverandørs vilkår og norsk lovverk.

– Det ytes ingen returrett på materiell som er avtalt, levert eller montert.

– En hver elektroentreprenørs avanse og lønnsomhet er basert på fortjeneste ved salg av materiell som går med i oppdraget, da timespris kun dekker en grunnleggende kostnad og pga konkurransesituasjonen ikke er reel til konkurranse på materiellpriser. Våre timepriser er derfor basert på dette. Derfor kan kunde ikke forvente at varer har samme utsalgspris som detaljhandler og parallellimportører som Elektroimportøren og andre netthandler da deres priser ofte representerer vår innkjøpspris etter rabatter. Det er iht uttalelse fra Håndverkerklagenemnda normalt med påslag på materiell over normal utsalgspris. Påslag varierer fra 30-300% avhengig av produkt og ansvarsrisiko ved produktet.

Ved installasjon av skjult gulvvarme:

– Garantiansvar for varmekabler forutsetter korrekt bruk av støpemasse og riktig komprimering iht produsents anvisninger. Det samme gjelder ved varmefolie og gulvleverandør sin anvisning. Etter installasjon og kontrollmåling av gulvvarme føres ansvar for ytre skader på produktet over til oppdragsgiver.

– Ved all gullvarme kan det ikke garanteres at 100% av gulvets areal vil bli oppvarmet og det kan oppleves kalde soner, spesielt langs vegger og døråpninger.

– Garantiansvar for varmefolie forutsetter bruk av parkett/laminat som er godkjent for gulvvarme iht. produsentens anvisninger.

– Gulv med varmefolie installert må ikke tildekkes med tykke tepper etc. da dette kan føre til skader på gulv og varmefolie.

– Vi gjør oppmerksom på at varmefolie og varmekabler under tregulv har relativ lav effekt per kvadratmeter. Dette vil ikke alltid være tilstrekkelig som eneste varmekilde.

Ved rehabilitering av sikringsskap/sikringsskurser:

– Vi gjør oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrensen. Gamle skrusikringer kan tåle en overlast på inntil 30-40 % før de løser ut. Det kan derfor oppstå situasjoner der nye automatsikringer løser ut ved den bruken som har vært normal før overgang til nye sikringer.

Rengjøring:

– Montør(er) skal foreta opprydding etter egne arbeider, begrenset til bruk av feiebrett og eventuelt støvsuger. Det utføres ikke vasking etter utførte arbeider.

– Montør(er) skal om ønskelig kunne bruke sko innendørs, dette iht våre HMS-rutiner.

Varmepumpeinstallasjoner:

 • Kunde er selv pliktig til å sette seg inn i de fordeler og ulemper det kan være å ha en varmepumpe i boligen, samt varmepumpers virkemåte og eventuelle bi-effekter.
 • Varmepumper kan lage støy, de kan forårsake vibrasjoner og de vil produsere avrenning av vann ved ute-delen som vil føre til isdannelse på bakken og området rundt ute-delen.
 • Ingen varmepumper er lydløse, og de vil lage en viss støy både innendørs og utendørs avhengig av innstilling og virkemåte.
 • Kunde er selv ansvarlig for å ta hensyn til støy mot naboer og eventuelle andre forholdsregler, forbud eller begrensinger gitt av forhold som husholdsregler eller avtaler mellom borettslag, sameier, veilag etc.
 • For opprettholdelse av garanti og reklamasjonsrett gjelder forbehold om at kunde utfører loggført, dokumentert service og vedlikehold av F-gass-sertifisert fagpersonell minimum hvert 2. år etter installasjon og overlevering.
 • Det gis ingen garanti for strømbesparelse eller effektutbytte av varmepumpen, utover de data som er gitt i produktenes produktdatablad.
 • Standard installasjon er begrenset til det som en hver tid er beskrevet på våre websider. Generelt inkludert: 4m rør mellom innedel/utedel, montering innedel på yttervegg maks 2,5m over gulv, montering utedel på bakkeplan med veggstativ, gjennomføring i yttervegg av tre.

 

Sist endret: 28-1-2024

Sertifikater

Samarbeidspartnere